شرح دعای ندبه – اعتقاد به مظلومیت ائمه و فاطمه

اشاره
وظیفه ۱۶ اعتقاد به مظلومیت ائمه و فاطمه (ع) برخلاف سفارشات پیغمبر (ص)، و این کلمات اشاره است به آن سفارشاتی که پیغمبر (ص) دربارهی علی (ع) و فاطمه و حسنین (ع) فرموده و امت ظلم را از حد بیرون بردند.سفارشاتی که در مورد علی (ع) فرموده از حد احصاء خارج است.بلکه زبان از تقریر آن قاصر و فهم از تحریر آن کوتاه است.و پارهای از اخبار که دربارهی آن حضرت رسیده قبل از این گذشت.و اما سفارشاتی که دربارهی فاطمه فرمود، بسیار است و ما اکتفاء [ صفحه ۱۹۵] به ۱۰ خبر میکنیم. ۱- مجاهد از پیغمبر (ص) روایت کند. که دست فاطمه (ع) را در دست داشت و فرمود و هی بضعه منی، و هی قلبی و و روحی التی بین جنبی، فمن آذاها فقد آذانی، و من آذانی فقد آذی الله. یعنی: فاطمه پارهای از گوشت من است. و او به منزله دل و جانی است که در بدن من باشد؛ پس هر که او را اذیت کند، مرا اذیت کرده، و هر که اذیت من کند خدا را اذیت کرده است.۲- و نیز فرموده ان فاطمه شجنه منی یسخطنی ما اسخطها و یرضینی ما ارضیها، یعنی فاطمه رگ و ریشهای از من است مرا به غضب آورد. هرچه او را به غضب آورد و خوشنود میکند مرا هرچه او را خوشنود سازد.۳- از جابر رسیده که پیغمبر (ص) فرمود ان فاطمه شعره منی، فمن آذی شعره منی. فقد آذانی. و من آذانی فقد آذی الله و من آذی الله لعنه الله ملاء السموات و الارض.یعنی فاطمه شعر و موی من است؛ هر که او را اذیت کرد: مرا آزرده و هر که مرا بیازارد خدای را آزرده، و هر که خدای را بیازارد او را لعنت کند به اندازهی آسمانها و زمین:۴- روزی پیغمبر (ص) در مجمع اصحاب فرمود. بهترین امور برای زنان چیست کسی جوابی نداد: چون حضرت امیر (ع) [ صفحه ۱۹۶] به خانه آمد فرمایش پیغمبر (ص) را نقل کرد. فاطمه گفت: خیر للنساء ان لا یرین الرجال و لا یریهن الرجال بهترن امور برای زنان آن است که نبینند، اجنبی از مردان را و مردان اجنبی هم ایشان را نبینند پس امیرالمومنین (ع) خدمت پیغمبر (ص) رسیده کلام فاطمه را نقل نمود، پیغمبر (ص) شکفته شد و فرمود ان فاطمه بضعه منی فاطمه پاره از تن من است.۵- از عامه و خاصه روایت شده که رسول خدا (ص) به فاطمه (ع) فرمود ان الله بغضب لغضبک و یرضی لرضاک، خدا برای غضب تو غضب میکند و برای خوشنودی تو خوشنود میشود.۶- جابر جعفی از حضرت باقر روایت کند که پیغمبر (ص) فرموده ان الله یغضب فاطمه و یرضی لرضاها.۷-از عایشه پرسیدند که محبوبترین مردم نزد رسولخدا (ص) که بود؟ جواب داد که فاطمه را از همه کس بیشتر دوست میداشت پرسیدند از مردان محبوبتر که بود؟ جواب داد علی (ع).۸- از سعد بن وقاص رسیده که رسول خدا (ص) فرمود فاطمه بضعه منی، من سرها فقد سرنی، و من سائها فقد سائنی فاطمه اعز البریه علی.یعنی فاطمه پارهی از گوشت من است، هر که او را شاد کند مرا شاد کرد و هر که محزون کند او را مرا محزون کرده است، فاطمه عزیزترین مردم است نزد من. در خبر دیگر فرمود یریبنی ما ارابها، و یوذینی ما آذاها. [ صفحه ۱۹۷] یعنی: آزرده میکند مرا هرچه فاطمه را آزرده کند، و اذیت میکند مرا هرچه او را اذیت کند. و در خبر دیگر فرمود فمن اغضبها فقد اغضبنی، هر که او را به خشم آورد مرا خشمگین کرده است و در خبر دیگر فرمود فاطمه شجنه منی یغبضنی ما یقبضها فاطمه ریشهای از من است، اندوهگین میکند مرا هرچه او را اندوهگین کند، و مسرور مینماید مرا هرچه او را مسرور نماید.نقل است که رسول خدا (ص) فاطمه را بسیار میبوسید، بعضی از زنان رشگ برده ایراد کردند، فرمود چون به معراج رفتم جبرئیل مرا به بهشت برد. و از خرما و سیب بهشت خوردم؛ چون به زمین آمدم و با خدیجه هم بستر شدم، نطفهی فاطمه (ع) از آن میوه بهشتی منعقد گردید، پس هرگاه مشتاق بوی بهشت میشوم، فاطمه را میبویم.و روزی پیغمبر (ص) فاطمه را شکسته خاطر دید: سبب آن را پرسید، فاطمه جواب داد؛ که عایشه بر مادر من افتخار میکند. که او در ازدواج با رسول خدا (ص) باکره و خدیجه ثیبه بوده است فرمود غم مخور بطن مادر تو گنجینه امامت است.۱۰- در مسند حنبل از عایشه رسیده که روزی حضرت فاطمه علیهاسلامالله بر رسول خدا (ص) وارد شد و مانند آن حضرت قدم برمیداشت. فرمود مرحبا به فاطمه سلام الله علیها و او را پهلوی خود نشانید و کلامی آهسته در گوش او گفت فاطمه (ع) گریان شد، پس کلام دیگری گفت فاطمه (ع) خندان شد بعد از آن مجلس، [ صفحه ۱۹۸] من از فاطمه (ع) جویای این دو کلام شدم، فرمود فرمایش پدرم را افشاء نمیکنم، پس بعد از رحلت پیغمبر (ص) از او جویا شدم، جواب داد که اول فرمود، که جبرئیل در هر سالی قرآن را یک مرتبه بر من عرضه میداشت و امسال دو مرتبه عرضه داشت معلوم است که اجل من رسیده و تو نیز اولی کسی باشی از اهل بیت که به من ملحق میشوی، من از آن خبر گریان شدم پس فرمود اما ترضین ان تکونی سیده نساء هذه الامه و نساء المومنین. آیا راضی نیستی اینکه بزرگ زنان این امت و مومنین باشی پس من خندان شدم
برگرفته از کتاب وظائف الشیعه شرح دعای ندبه نوشته: عباس محمود العقاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *