مهدی علیه السلام از آسمان و زمین خبر میدهد

با توجّه به اینکه حضرت مهدی علیه السلام آخرین حجّت خدا و بنیانگزار حکومت واحد جهانی و آخرین امام بر حق از ائمّه
دوازده گانهای است که طبق نویدهای صریح قرآن کریم و روایات معتبره اسلامی و نویدهای کتب مقدسه آسمانی در آخر زمان
ظاهر میشود و با تمام رژیم های ستمگر به مبارزه بر میخیزد و همه آنها را با اتّکا به قدرت خداوندی سرنگون میسازد و سراسر
کره خاکی را به یک امت و یک حکومت و یک کشور تبدیل مینماید. شایسته است پیش از آنکه در مورد عنوان فوق سخنی به
علیه السلام بر ما روشن شود، و متوجّه « بقیۀ اللَّه » میان آوریم، اندکی در باره مقام امام و امامت توضیح دهیم تا مقام پر ارج حضرت
شویم که چگونه یک نفر میتواند بر همه جهان مسلط شود و جهانیان را از شر ظلم و ستم برهاند و همه مردمان را در زیر سیطره
یک حکومت در آورد. بر اساس روایات، مقام امامت مقام بسیار والایی است که خداوند آنرا به بندگان خاص خود عطا میکند،
و آنان را برای رهبری خلق انتخاب مینماید، و آنچه لازمه رهبری و پیشوایی است در اختیار آنان قرار میدهد، و آنها را با نیروی
الهی خود تأیید میبخشد و به قدرت ناپیدا کرانه خود یاریشان میفرماید، و دین خود را به وسیله آنها تکمیل مینماید. بنابراین،
امامت، مقام انبیا و پیامبران و میراث اولیا و اوصیا است، و امام امین خدا در روی زمین، حجت خدا در بین مردم، خلیفه خدا در پهنه
گیتی و حافظ و نگهبان دین و شریعت الهی است. و از این رو، دارای شرایط ویژهای است از آن جمله: ۱ – امام باید معصوم باشد.
۲ – امام باید عادل باشد. ۳ – امام باید برگزیده خدا باشد. ۴ – امام باید اعلم افراد امت باشد. بنابر این، لازم است امامی که برای
تأمین سعادت مادی و معنوی مردم قیام میکند و به عنوان حجّۀ اللَّه، خلیفۀ اللَّه و بقیّۀ اللَّه در بین مردم شناخته میشود، دارای شرایط
فوق بوده و بر ما سوی اللَّه احاطه علمی داشته باشد و گذشته و آینده جهان را بداند، و مؤمن و منافق را از هم باز شناسد، و در تدبیر
مهدی موعودعلیه » سیاست امور و زمامداری دچار خطا و اشتباه نشود و تحت تأثیر عوامل شخصی قرار نگیرد، که وجود مقدّس
و بنیانگزار حکومت واحد جهانی – طبق روایات اسلامی و وعدههای صریح قرآن و اظهار نظر همه دانشمندان بزرگ اسلام « السلام
– دارای همه این ویژگیها میباشد؛ زیرا: نخست این که، او برگزیده خداوند است. دوم این که، تمام امکانات جهان هستی به فرمان
خدا در اختیار اوست. سوّم این که، علوم اوّلین و آخرین در سینه اوست. چهارم این که، او وارث همه صفات برجسته پیامبران الهی
و بر چیده شدن بساط ظلم و ستم و ریشه کن شدن رژیم های کفر و الحاد، منحصراً به « اللَّه » است. پنجم این که، برقراری حکومت
دست با کفایت او تحقّق خواهد یافت. اینک برای درک موقعیّت علمی امام، و مقام پر ارج حضرت صاحب الامر علیه السلام که
إثْنا » : آخرین حجّت خداوند است به احادیث چندی در این زمینه اشاره میکنیم. ۱ – پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم میفرماید
دوازده نفر از اهل بیت من، خداوند علم و » (۴۸۱).« عَشَرَ مِنْ أهْلِ بَیْتیِ، أعْطاهُمْ اللَّهُ تَعالی فَهمِی وَعِلمِی وَحِکْمَتِی وَخَلَقَهُمْ مِنْ طِینتی
علم » : ۲ – امیرمؤمنان علی علیه السلام میفرماید .« فهم و حکمت مرا به آنها عطا فرموده، و آنها را از خاک و گل من آفریده است
مرگ و میر ها به ما داده شده، علم تأویل و تنزیل و حل و فصل خصومتها به ما عطا گردیده، علم حوادث و وقایع به ما داده شده و
آسمانها و زمین در نزد امام، همچون کف دست اوست؛ » : ۴۸۲ ) و در حدیث دیگری میفرماید ).« هرگز چیزی از ما پوشیده نمیماند
علم و دانش در » : ۳ – امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید (۴۸۳).« ظاهر و باطن آنها را میفهمد و نیک و بد آنها را میشناسد
نزد ما – اهل بیت – است و ما اهل دانش هستیم. تمامی علوم در نزد ما جمع است، و چیزی تا روز قیامت رخ نمیدهد حتّی دیه
صفحه ۱۲۸ از ۲۱۴
سر چشمه علم و دانش نزد ما – اهل » : ۴ – امام حسین علیه السلام میفرماید (۴۸۴ …) « یک خراش مگر اینکه علمش پیش ماست
۵ – امام زین العابدین علیه السلام (۴۸۵).« بیت – است. آیا دیگران عالم و دانا هستند و ما نادان و جاهلیم؟ چنین چیزی نشدنی است
بین خدا و حجّت خدا، حجاب و پردهای نیست و خداوند، چیزی را از حجّت خود پوشیده نمیدارد. ماییم درهای » : میفرماید
(رحمت) خدا، ماییم صراط مستقیم، ماییم رازداران علم خدا و مترجم وحی خدا و ماییم پایه و اساس توحید و گنجینه اسرار
دیدگان امام به خواب فرو میرود ولی قلبش همیشه بیدار است … از پشت » :… ۶ – امام باقر علیه السلام میفرماید (۴۸۶).« خداوند
۴۸۷ ) و در یک حدیث ).« سر همچون پیش رو میبیند، و فرشتگان پیوسته با او سخن میگویند تا زمانی که روزگار او به سر آید
ما خزانه دار علم خداییم، ما مترجم وحی خداییم، ما حجّت رسای الهی بر تمام موجودات آسمان و مخلوقات » : دیگر میفرماید
علم به کتاب خدا – قرآن – » : ۴۸۸ ) و در همین رابطه، در باره علم و دانش حضرت مهدی علیه السلام میفرماید ).« روی زمین هستیم
و سنّت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در دل مهدی ما همچون زراعت میروید، پس اگر کسی از شما باقی بماند تا زمانی که آن
السَّلامُ عَلیَکُمْ یا أهْلَ بَیْتِ الرَّحْمَ ۀِ وَ النُبُوَّهِ و مَعْدِنَ العِلمِ وَ مَوضِ عَ » : حضرت را درک کند باید به هنگام سلام دادن به وی بگوید
همه دنیا همانند یک حبّه گردو در برابر امام، نمایان میشود و چیزی از آن » : ۷ – امام صادق علیه السلام میفرماید (۴۸۹).«« الرِّسالَۀِ
بر او پوشیده نمیماند، از هر طرف بخواهد در آن تصرف میکند آنچنان که یکی از شما در سفرهای که در برابرتان گسترده است،
امام هنگامی که در شکم مادر » : ۴۹۰ ) و در حدیث دیگری میفرماید ).« از هر طرف بخواهد دست میبرد و از آن بهره میگیرد
است میشنود … و چون به امامت میرسد خداوند برای او عمودی از نور برافرازد که به وسیله آن اعمال مردم هر شهری را
إذا تَناهَتِ الاُمُورُ إلی صاحِبِ هذا الأمْرِ، رَفعَ اللَّهُ تَبارَک » : ۴۹۱ ) و در رابطه با علم حضرت مهدی علیه السلام میفرماید ).« میبیند
وتَعالی لَهُ کُلَّ مُنْخَفض مِنَ الأرْضِ، وَ خَفَضَ لَهُ کُلَّ مُرتَفِعٍ حتّی تَکُونَ الدُّنْیا عِنْدَهُ بِمَنْزِلَۀِ راحَتِهِ فَأیّکُمْ لَوْ کانَتْ فِی راحَتِهِ شَ عْرَهٌ لَمْ
هنگامی که امور به دست حضرت صاحب الامر علیه السلام برسد، خدای تبارک و تعالی هر زمین پستی را برای او » (۴۹۲).«؟ یُبْصِرْها
بالا میبرد، و هر زمین بلندی را پائین میآورد تا اینکه همه جهان همانند کف دست او برایش آشکار شود. آیا کدامیک از شما
پس با توجّه به آنچه گذشت، به این نتیجه میرسیم که، آن شخصیّت بی نظیر و .«؟ اگر کف دست او تار مویی باشد آن را نمیبیند
بی مانندی که از آسمان و زمین خبر میدهد و حجّت بر تمام مردم است و بر تمام جهان هستی احاطه علمی دارد، یگانه منجی عالم
و تنها بازمانده از حجّتهای الهی، حضرت مهدی علیه السلام است که چیزی از اسرار عالم بر او پوشیده نیست.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *