وظیفه منتظر – دگر سازی

بر اساس تعالیم عالیه اسلام و دستورات پیشوایان دین، تلاش برای فراهم آوردن انگیزهها و وسایلی که موجب شناخت معارف
اسلامی و پراکندن آنها میشود، بزرگترین خدمت انسانی و عالی ترین عمل اجتماعی و والاترین گام اصلاحی و مهمترین تکلیف
واجب الهی است که هر انسان هوشیار و بیدار که توانایی کشیدن بار آن را به دوش دارد، بایستی بدون آن که در آن کار سستی
روا بدارد، بدان قیام کند. بنابراین، تردیدی نیست که تنها پرداختن به خود کافی نیست و دردی را دوا نمیکند، بلکه بر هر انسان
تا آنجا که برای او امکان دارد به دیگران هم برسد تا آنها نیز به مقام شامخ « خود سازی » مسلمان منتظر لازم است که در عین
،« دگر سازی » رسالت عظیم انتظار، به مدد اصل » : آخرین حجّت خدا، و شکوه روز ظهور, و لزوم انتظار فرج، آشنا شوند. زیرا
همچون آتشی که در نیزار افتد، از هر کس به اطرافیانش و حتّی آیندگانش سرایت میکند. هر قلب فروزان، هزاران قلب دیگر را
۳۴۵ ) اینک برای این ).« شعلهور میسازد تا این رسالت انسانی، سینه به سینه، در تاریخ پیش رود، و سرانجام به روزگار ظهور, پیوندد
که اهمیّت دگر سازی معلوم شود به سه حدیثی که در این زمینه میآوریم، توجّه فرمایید. ۱ – جابر جعفی میگوید: بعد از خاتمه
اعمال حج، با گروهی حضور امام محمّد باقر علیه السلام شرفیاب شدیم و با آن حضرت وداع نمودیم و عرض کردیم: یابن رسول
باید قدرتمندان شما به ضعیف های شما کمک کنند. و ثروتمندان شما از فقرا دلجویی نمایند، » : اللّه! به ما سفارشی بفرمایید. فرمود
صفحه ۱۰۱ از ۲۱۴
و هر فردی از شما برادر دینی خودش را نصیحت نماید (خیرخواه برادر دینی خودش باشد و آنچه برای خود میخواهد برای او نیز
همان را بخواهد) و اسرار ما را از نا اهلان مخفی بدارید، ومردم را بر گردن های ما مسلّط نسازید. به گفته های ما و آنچه از ما به
شما میرسانند توجّه کنید، اگر دیدید موافق با قرآن است آن را بپذیرید، و اگر آن را موافق قرآن نیافتید، از نظر بیاندازید. (یعنی:
اگر موافق قرآن بود سخن ما است و گرنه از ما نیست)، و اگر مطلب بر شما مشتبه گشت در باره آن تصمیمی نگیرید و آن را به ما
فإذا کنتم کما أوصیناکم ولم تعدوا الی غیره فمات منکم میّت » .« عرضه بدارید تا همانطور که برای شما بیان کردهاند، تشریح کنیم
قبل أن یخرج قائمنا کان شهیداً، و من أدرک قائمنا فقُتل معه، کان له أجر شهیدین، و من قَتَل بین یدیه عدوّاً لنا کان له أجر عشرین
پس اگر شما به دستورها و سفارشهای ما بدون کم و کاست رفتار نمودید و همانگونه که به شما توصیه کردیم عمل » .« شهیداً
کردید، و از این حدود تجاوز ننمودید، هر کس از شما پیش از ظهور, قائم ما در این حال بمیرد، شهید از دنیا رفته است. و هر کس
از شما قائم ما را درک کند و در رکاب او کشته شود، ثواب دو شهید دارد، و هر کس در رکاب او یکی از دشمنان ما را به قتل
۲ – حمّاد سمندی میگوید: به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: من به (۳۴۶).« برساند ثواب بیست شهید خواهد داشت
سرزمین مشرکان سفر میکنم، بعضی میگویند، اگر در آنجا بمیری با آنان محشور میشوی! فرمود: ای حمّاد! هنگامی که در آنجا
هستی، به یاد امر ما (حاکمیت حقّ) هستی و آن را تبلیغ میکنی؟ گفتم: آری. فرمود: هنگامی که در این شهرها – که شهرهای
اسلام است – هستی چطور، آیا امر ما را مطرح میسازی و تبلیغ میکنی؟ گفتم: نه. فرمود: تو اگر در آنجاها بمیری، خود به تنهایی
همچون پیشوایی (از این اُمّت) محشور میشوی، و در روز رستاخیز نور تو، در پیشاپیش تو حرکت میکند، و راه تو را (در تاریکی
لو لم یبق بعد غیبۀ قائمنا من العلماء الداعین إلیه، والدّالّین » : ۳ – امام هادی علیه السلام میفرماید (۳۴۷).« های محشر) روشن میسازد
علیه، والذابّین عن دینه بحجج اللّه، والمنقذین لضعفاء عباد اللّه من شباک إبلیس و مردته، لما بقی أحد إلاّ ارتدّ عن دین اللّه.
(۳۴۸).« ولکنّهم الّذین یمسکون أزمّۀ قلوب ضعفاء الشیعۀ کما یُمسک صاحب السفینۀ سکّانها أولئک هم الأفضلون عند اللّه عزّوجلّ
اگر نبودند دانشمندانی که بعد از غیبت قائم ما، به سوی او دعوت مینمودند و به سوی او رهنمون میشدند و از دین او دفاع »
میکردند و بندگان ناتوان را از دام های شیطان – لعنه اللّه – و مرید های شیطان نجات میدادند، احدی باقی نمیماند جز این که از
دین خدا بر میگشت و مرتد میشد. ولی این دانشمندان زمام دلهای ضعفای شیعه را به دست با کفایت خود میگیرند، چنان که
ملوان ها زمام کشتی را به دست میگیرند و سرنشین های کشتی را از خطر مرگ حفظ میکنند. اینها در نزد خدای تبارک و تعالی
آری! همین علما و دانشمندان ربّانی اسلام هستند که در طول چهارده قرن، دین مقدس اسلام را از .« برترین بندگان خدا هستند
انحراف و دگرگونی حفظ نموده، مسایل سخت و پیچیده و ابهام آمیز را برای مسلمانان تشریح کرده، بندگان خدا را از دام و فریب
شیطان و شیطان نماها نجات داده و دلهای شیعیان را بر اساس عقاید صحیح اسلامی ثابت و استوار نمودهاند.
برگرفته از کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان نوشته: اسدالله هاشمی شهیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *