وظایف و تکالیف ایام غیبت و ظهور

اشاره
این باب در بیان دو نوع وظیفه است: یکی وظیفه هر فرد در زمان غیبت، و دیگر وظیفه در وقت ظهور.
اما نوع اول: پس مقصود از وی تمام وظایف شرعیه نیست، زیرا که حال آنها از کتب فقیه معلوم است و تفصیل آن به تمامه مستلزم نوشتن یک دوره فقه است.
اجمالا معلوم است که زمان غیبت با زمان حضور از جهت تکالیف فرق نمیکند و آنچه بر این امر تصریح دارد این است: به حضرت صادق (ع) عرض شد: بر ما روایت شده که صاحب این امر زمانی مفقود خواهد شد، پس در آن وقت چه باید کرد؟
فرمود: «متمسک شوید به امر اول که بر او بودید تا اینکه ظاهر شود برای شما».
و نیز فرمود: «تمسک کنید به آنچه در دست شما است تا امر روشن شود».
و نیز فرمود: «فترهای واقع خواهد شد که دسترسی به علم نداشته باشید. گفتند: پس چه کنیم در آن وقت؟ فرمود: بر همان چه الان هستید باشید تا ستاره شما طلوع کند».
بلکه مقصود آن وظیفهای است که غیبت موجب آن شده و یا مقدمات آن را فراهم کرده که اگر غیبت نبود این امور نبود تا در مقابل آن وظیفه و حکمی مقرر شود و مجموع
______________________________
(۱)- غیبت نعمانی ۱۰۴؛ بحار ۵۲/ ۱۳۳ ح ۳۷٫
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۳۵۲
وظایف مقرره این است:
ثبات و استقامت در حفظ ایمان و عقیده، و صبر و تحمل بر شدائد و بر شماتت دشمنان، و زجر سلاطین و کید شیاطین، و اعمال تقیه از صاحبان قدرت، و حذر از دخول در فتنه و سعی در آن و استعمال صمت و سکوت و اعتزال با عدم قدرت و بسط ید از مفسدین و اهل ضلال، و پرهیز از اهل بدعت و صاحبان داعیه و رایت، و ترک قیام و نهضت بداعی غالب شدن بر ملک و دولت، و انتظار فرج کشیدن و دعا بر تعجیل فرج کرد، و ترک استعجال.
و عمده همه اینها حفظ ایمان است که به زبان آسان ولی در عصر غیبت به خصوص در آخر زمان بسیار دشوار و گران است، زیراکه از طرفی زمان حیرت است چنانکه پیامبر (ص) و ائمه (ع) از وی به حیرت تعبیر فرمودند: یعنی زمان تحیر. از آن جهت که آراء و عقاید بسیار و دعوتکنندگان از هر سو بیشمار و پرچمهای فرقههای ضاله مضله برای دعوت و تبلیغ آشکار از هر گوشه سری برون آید و از هر سری صدایی درآید و از هر نایی، نوایی به گوش رسد و از هر بابی، بهایی بزاید و از هر صوفی شیخی درآید!
و از طرف دیگر فسق و فجور و فجایع آزاد و رغبت نفس به فساد بیشتر است از رغبت به مجاهدت و جهاد، و از طرفی آزار مخالفین و طعن معاندین و ملامت حاسدین، و از طرفی میل دنیا و مال به اهل فساد و ضلال و فقر و پریشانی به اهل دین و طالب حلال، و از طرفی توجه سلاطین و امراء به اهل فجور و اغنیاء و اعراض از اهل حق و فقراء، با این وصف چگونه میشود استقامت ورزید و چگونه نگهداری دین مانند نگهداری اخگر آتش در دست نباشد؟
آری بسیار مشکل است «الا من رحمه الله و الا من عصمه الله، نسئل الله الرحمه و العصمه» انشاء الله.
راه ثبات عقیده و حفظ ایمان و نگهداری نفس از عصیان و طغیان و از فتن و شرور اهل زمان منحصر است به عمل کردن به همان وظایف، و دیگر تامل کردن در چند امر
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۳۵۳
که موجب تسلیت خاطر و تسکین قلب میشود:
۱- تامل در وعدههای خدا و رسول و ائمه (ع) که وعده ایشان خلف ندارد، اگر نماند از دنیا مگر یک روز، باید در همان یک روز وعده ظاهر شود.
۲- تامل در امتحان و وجوه امتحان که خداوند همواره این بشر را در هر عصر و زمان باید به انحاء مختلفه امتحان کند، خاصه در این امت که به هرچه اعصار گذشته به خصوص بنی اسرائیل امتحان شدهاند این امت باید امتحان شوند، حتی اینکه پیامبر (ص) فرمود: «اگر در بنی اسرائیل شخصی در سوراخ حیوانی رفته باشد در این امت مثل او خواهد شد».
۳- تامل در اینکه باطل را مانند حق دولتی است و دولتش را مدتی است، پس باید مدتش را طی کند و هر صنفی به دولت و حکومت رسد تا باطن همه ظاهر شود، و عدم لیاقت و قابلیت زمامداری برای غیر معصوم روشن شود و معلوم گردد که از غیر معصوم جز تعدی و ظلم و مکر و خیانت و خدعه و فحشاء و منکر بروز نکند، و دیگر چون دولت، دولت باطل است و مدت، مدت جولان باطل است، البته در مدت باطل و در دولت باطل جز این نباید متوقع شد که اهل باطل به ریاست رسند و اهل حق مظلوم و مقهور گردند و اهل باطل مرفه حال و آسوده بال و خوش احوال و اهل حق از هر خیری محروم باشند.
حضرت صادق (ع) فرمود: «خود را به شرق زنید یا به غرب در دولت باطل برای شما نیست مگر قوت».
و فرمود: «دو، دولت است: دولت حق و دولت باطل و هرکدام از اهل حق و باطل و دولت دیگری ضعیف است».
______________________________
(۱)- منتخب الاثر ۱۹۱ به بعد، احادیث ۱ تا ۱۰۳٫
(۲)- عیون اخبار الرضا ۲/ ۲۰۲ ح ۱؛ کمال الدین ۲/ ۵۳۰٫
(۳)- اصول کافی ۲/ ۴۴۰ باب تعجیل عقوبه الذنب.
(۴)- همان ۲/ ۲۸۴ باب فضل فقراء المسلمین.
مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص: ۳۵۴
۴- تامل در خبرها و پیشگوییهای ائمه (ع) از هرگونه فتنه و فساد و ظلم و جور و فحشاء و منکر که صدق گفتارشان یکایک در اعصار مختلفه ظاهر شده و میشود.
۵- تامل در پیشگوییهاشان از بیتابی و بیطاقتی جمعی از کسانی که بر این امر هستند و ارتداد و خروجشان از دین و از عقیده در اثر استعجال.
۶- تامل در پیشگوییها و اخبار از ظهور مدعیان و داعیهداران و بدعتگذاران و تحذیر از ایشان و مجالست با ایشان.
۷- تامل در پیشبینیهایشان که برای دفع وساوس و تشکیکات و حفظ قلوب از اضطراب و حفظ نفوس از معاصی و طغیان، از طرفی علامات واضحه و روشن بیان کردهاند تا امر بر کسی مشتبه نشود و از طرفی برای تسکین خاطرها و تسلیت دلها حالات گذشتگان و مجاهدات و ثبات و استقامت را نقل فرمودهاند و از طرفی برای سنگینی و گران نیامدن طول غیبت مردم را به غیبتهای انبیاء و طول وعده حق در مثل نوح و بنی اسرائیل متذکر ساختهاند.
۸- تامل در آنچه ذکر میشود، از امر به صبر و استقامت و فضیلت انتظار فرج و مردن به حال انتظار، پس تامل در این امور قهرا موجب تسلیت و ثبات عقیده و استقامت در ایمان خواهد شد. انشاء الله تعالی
برگرفته از کتاب مهدی منتظر نوشته: محمد جواد حیدری خراسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *