یکی از اوصاف امام مهدی نیروی جوانی پایدار

یکی از خصوصیات و اوصاف امام عصر علیه السلام این است که به مرور روزگار، پیری و کهولت در آن حضرت ظاهر نشود و باید هم اینطور باشد؛ زیرا با سنّ زیاد اگر کهولتآور و پیریزا باشد، آن حضرت نخواهد توانست مصدر آن همه اصلاحات و اقدامات و فعالیتهای بزرگ اصلاحی گردد.
پس همانطور که آن حضرت به امر خدا از یک عمر بسیار بلند برخوردار است، جوانی و نشاط و نیرومندی آن رهبر جهانیان نیز به امر خدا محفوظ خواهد ماند و چنانچه در مقالات طول عمر به طور تفصیل و مکرّر توضیح دادیم، اینگونه موضوعات:
اوّلًا: در دایره قدرت خداوند متعال قرار دارد، و آن کسی که ایمان و قبول دارد که خدا مادّه را آفرید و مواد را به هم پیوست و این عالم با این نظام استوار را پدیدار ساخت؛ و خدایی که این همه عالم را آفریده، البته قادر است که جوانی و نشاط و نیروی یک فرد را نگاه دارد.
ثانیاً: امکان حفظ جوانی نیز مسالهای است که در ضمن مساله امکان طولانی ساختن عمر حلّ شده و آزمایشهای علمی آن را تایید نموده و دانشمندانی که در این موضوع تحقیقات و مطالعه دارند، رفع پیری و خستگی و حفظ و اعاده جوانی و دیررس کردن پیری را ممکن: بلکه عملی شناختهاند.
مبارزه با پیری و بازگشت دادن نشاط و تجدید قوای جوانی اگرچه از عهد باستان مورد توجّه بوده و به قطع و یقین بسیاری از معمّرینی که ادیان و تاریخ معرفی کردهاند، از نیروی جوانی برخوردار بودهاند؛ ولی بحث در آن از نظر علوم جدید، از قرن هجده و نوزده شروع و مطالعات و بررسیهای دانشمندان در اطراف آن همچنان ادامه دارد.
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۸۹
” براون اسکار” نخستین دانشمندی است که هنگام پیری درصدد تجدید جوانی خود با عصاره غدد تناسلی برآمد (۱۸۶۹ م) و دانشمندان دیگر از جمله” ورونوف” با استفاده از تجارب او آزمایشهایی کردند (۱۹۱۸) و از لحاظ تجربی آزمایشهای” استیناش” حایز اهمّیت شد که توانست بر روی بعضی جانوران با انجام اعمال جراحی بر روی مجاری تناسلی، آثار جوانی را بازگرداند؛ ولی اینگونه آزمایشها و روشهای جراحی و هورمونی ناقص و اغلب بیخطر نبود.[۱۵۴] بعضی از دانشمندان در اندیشه پیدا کردن وسیله مبارزه با علّت اصلی پیری که- به عقیده آنها- ضعف و فرسودگی سلولی است، افتادند.
یکی از مشاهیر پزشکان که راجع به امکان طولانی کردن عمر و تازه کردن جوانی در روی حیوانات آزمایشهایی کرده، دکتر” فورد نوف” است. این شخص میگوید: ششصد آزمایش موفّقیتآمیز انجام دادهام و اطمینان میدهد که در آینده نزدیک، تجدید قوای پیران و برطرف ساختن گرد و غبار سالخوردگی و خمیدگی قامت آنها عملی خواهد شد. چنانچه دیررس ساختن پیری و طولانی کردن عمر با حفظ صحّت قلب و دماغ تا آخر عمر؛ بلکه تغییر صفات و شخصیات و عادات ممکن خواهد شد.[۱۵۵] در عصر حاضر نیز، کوشش و تلاش پزشکان در اطراف اکتشاف سبب پیری ادامه دارد.
روزنامه” الثوره” به مناسبت اطلاعیه سازمان ملل راجع به آمار جمعیت دنیا و اختلافات آنها در سن، مقالهای به استناد اقوال پزشکان مشهور منتشر کرد که قسمت عمده آن، راجع به اسباب پیری و تلاشهایی است که در دانشگاههای
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۹۰
بزرگ برای کشف علّت اصلی آن دنبال میشود.
در این مقاله به طور قطع اظهار نظر شده که پیری ارتباط به سن زیاد ندارد. از نظر روانشناسان پیری احساس از کار افتادن و بیاهمّیت شدن است با صرف نظر از سن زیاد. و از نظر دانش پزشکی، پیری عبارت است از اصابت انسجه حیاتی جسم به قصور از ادای وظیفه در حدود نشاط متعارف و معتاد. و به معنی دیگر:
پیری، مفقود شدن قدرت تجدید سلولهای حیاتی است. و به هر حال این احساس یا این پدیده جسمی، تحت تاثیر پیش رفتن سن نیست. گاهی در اشخاص چهل ساله عارض میشود و گاهی در شخص صدساله هم اثری از آن دیده نمیشود.
گاهی پیری به واسطه بعضی امراض عارض یک قسمت بدن میشود در حالی که سایر اعضا جوانی و نشاط خود را دارا هستند.
در این مقاله اظهار نظر شده که: پیری بر حسب طب جدید معلول سه عامل است:
عامل نخست: بیماریهای مزمنه؛ مانند بیماریهای معدی، بیماریهای سوء تغذیه و بیماریهای دیگر.
عامل دوم: حالات روانی و انفعالات نفسانی که عامل پیری و موثر در فقدان نشاط و استهلاک سلولهای حیاتی است.
عامل سوم: عوامل خارجی است؛ مانند محیط زندگی و آب و هوا و سردی و گرمی و رطوبت.[۱۵۶]” بوکومولتس” که در تاریخ مبارزه با پیری، به اسم او زیاد برمیخوریم، معتقد بود: باید به وسیله سرم مخصوص، نرمش اولیه را به انساج بازگرداند. این سرم از
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۹۱
اسبی که قبلًا سرم ویژهای به او تزریق شده بود، گرفته میشد و سالها در غرب بازار سیاه داشت.
در غرب نیز، نظیر” بوکومولتس” روسی وجود دارد، این شخص دکتر” پنهانس” است که در سوئیس زندگی میکند و چند نفر از افراد سرشناس دنیا مشتری او بودند.
شیوه” پنهانس” عبارت از این است که در انساج پیر شده، انساج جوان که از حیوانات یا انسان گرفته شده، داخل کنند؛ ولی باید میان داخل کردن این نسج تازه در بدن شخص و گرفتن آن از موجود دیگر بیش از شصت دقیقه فاصله نباشد.
” پنهانس” میگوید: از ۲۰۰۰۰ آزمایشی که در این زمینه انجام داده، هیچ کدام مواجه با شکست نشده است.
چندی قبل دکتر” اصلان” در رومانی، ماده جدیدی برای مبارزه با پیری پیدا کرده و آن را (هاش- ۳) نامید. امروزه این ماده را تقریباً در سراسر جهان به کار میبرند. پزشک مشهور دکتر” شرمن” از آن استفاده میکند و میگوید: این ماده به پوست نرمش مخصوصی میدهد و خستگی بدن را کاهش میدهد و حافظه را قوی میکند و خواب را منظم میسازد.
این پزشک میگوید: نتیجهای که گرفتهام، به این ترتیب است: ۴۰ درصد موفّقیت کامل، ۳۵ درصد نتیجه مناسب و فقط ۲۵ درصد شکست.[۱۵۷]” بلوفر” زیستشناس معروف فرانسوی، در جریان مطالعات مشهور خود درباره زنبور عسل، به مسالهای حیرتانگیز؛ یعنی زندگی دراز و توام با نیرومندی و جوانی ملکه زنبوران برخورد و در خصوص علّت آن به تجسّس
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۹۲
خستگیناپذیری پرداخت.
وی در ضمن مطالعه دریافت: ملکه زنبوران از خوراکی مخصوصی که توسط کارگران فراهم میآید، در تمام عمر تغذیه مینماید، در صورتی که دیگر زنبوران فقط در سه روز نخستین زندگی، از این مائده اسرارآمیز برخوردارند. این غذای حیرتانگیز چیست و آیا رمز جوانی و زیبایی و عمر دراز ملکه (ملکه چهارصد برابر دیگر زنبوران زندگی میکند) در این ماده غذایی نهفته است؟
زیستشناس فرانسوی از سال ۱۹۳۸ به بعد، با مطالعات شبانهروزی در پی حلّ این مشکل برآمده و به موفّقیتهای بزرگی نایل گشت.
ترکیب این مائده؛ یعنی شَهد شاهانه اسرارآمیز بوده و فقط معلوم گشته است که حاوی کربن، هیدروژن، ازُت، ارگوسترول، ویتامینهای و مخصوصاً به مقدار معتنابهی اسید بانتوتنیک میباشد.
” بلوفر” در تجارب چهارده ساله خود ثابت کرد که تحول و رشد اشکال جنینی زنبوران و عمر دراز و جوانی پایدار زنبور ملکه به واسطه تاثیر شگفتانگیز شهد شاهانه میباشد و همچنین توانست با استحصال این ماده، که به نام” اپی سرم” معروف است و تجویز آن در اشخاص فرسوده و پیران، نتایج حیرتآوری به دست آورد.” بلوفر” با اتّکا بر صدها تجربه اعلام داشته است که تاثیر شهد شاهانه در انسان، گو اینکه از پیری جلوگیری نمیکند؛ ولی دوران جوانی را طولانی و توام با تندرستی و نیرومندی میسازد. و در حقیقت،” اپی سرم” داروی به خصوص نبوده؛ بلکه مائده معجزهآسا و حیاتبخش میباشد.[۱۵۸] روزنامه اطلاعات مقاله مفصلی از سرویس مخصوص خبرگزاری فرانسه،
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۹۳
تحت عنوان: «بشر تا آخر عمر جوانی و شادابی خود را حفظ خواهد کرد» انتشار داد. در این مقاله مینویسد: با توجّه به مذاکراتی که در آخرین کنفرانس بینالمللی پزشکی که در” کبک” صورت گرفت، میتوان گفت: جواب این سوال «امکان مبارزه با پیری، حفظ شادابی، موازنه جوانی تا دم مرگ» مثبت است.
(و هم نوشته است:) دکتر” هوآرد کورتیس” دانشمند آمریکایی وابسته به آزمایشگاه ملّی بروکلین معتقد است: پیری و فرسودگی سلولها معلول خرابی و فساد اسید” دزوکس ریبونوکلئیک”،”” سلولهای بدن است. میدانیم که”” کار و تولید سلولها کاسته میشود و تنها راه جلوگیری از پیری، به وسیله یک عمل دارویی در سطح مولکولهای”” سلولهای تمام اعضای بدن امکانپذیر است.
(و هم مینویسد:) در میان مراکز تجسساتی جهان که پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه جلوگیری از پیری به دست آوردهاند، مراکز پژوهشی بخارست، پاریس و بالتیمور در درجه اوّل اهمّیت قرار دارند. در بالتیمور هماکنون نتایج مطالعات و آزمایشهای پزشکی روی ششصد نفر از ۱۸ تا ۹۹ ساله مورد بررسی است.
(در پایان مقاله نوشته است:) پزشکان در حال حاضر میکوشند با استفاده از وسایل دارویی، از فساد”” سلولها جلوگیری کنند و در این راه، پیشرفتهای قابل توجهی نیز به دست آوردهاند. به این ترتیب میتوان گفت: طولی نخواهد کشید که (بیماری پیری) از بین خواهد رفت.[۱۵۹]
سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج۳، ص: ۱۹۴
برگرفته از کتاب سلسله مباحث امامت و مهدویت نوشته آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *