اخبار کهنسالان در تاریخ عمرو بن عامر مزیقیا

عمرو بن عامر مزیقیا هم از جمله کهنسالان عرب است که اصفهانی از عبدالمجید بن ابی عیس انصاری و شرقی بن قطامی روایت کرده: او هشت صد سال زندگی کرده است که چهارصد سال در زمان حیات پدرش و چهارصد سال هم پس از پدر حکمرانی کرده است. یکی از سنّتهای او این بود که هر روز دو نوع لباس میپوشید، شب که فرا میرسید لباسها را پاره میکرد تا کسی آنها را نپوشد. به همین دلیل به مزیقیا [پاره کننده] معروف شد.
گفته شده است که عمرو به این دلیل مزیقیا نامیده شده که در زمان زمامداری او طایفه ازد از هم پاشیده و در اطراف زمین پراکنده شدند. عمرو پادشاه سرزمین سبا بود و وقتی که پیشگویان سبا به او خبر دادند که خداوند سبا و اهل آن را به وسیله سیل ویرانگر از بین خواهد برد، حیلهای به کار بست و املاکش را فروخته و با اولاد و پیروان نزدیکش وخرج فیمن اطاعه من اولاده واهله قبل السیل العرم، ومنه انتشرت الازد کلّها والانصار من ولده.
ومنهم: جلهمه بن ادد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن یعرب، ویقال: لجلهمه طییء، وإلیه تنسب طییء کلّها، وله خبر یطول شرحه وکان له ابن اخ یقال له یُحابر بن مالک بن ادد، وکان قد اتی علی کلّ واحد منهما خمسمائه سنه، وقع بینهما ملاحاه بسبب المرعی فخاف جلهمه هلاک عشیرته فرحل عنه، وطوی المنازل فسمّی طیئاً، وهو صاحب اجا وسلمی – جبلین بطییء – ولذلک خبر یطول، معروف.
ومنهم: عمرو بن لحیّ، وهو ربیعه بن حارثه بن عمرو مزیقیا، فی قول علماء خزاعه،
پیش از آنکه سیل بیاید آنجا را ترک کرد، لذا تمام قبایل ازد و انصار از اولاد او هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *