احادیث امام زمان عجل الله تعالی فرجه

قال الاْمام الْمهْدی عجل الله تعالی فرجه الشریف:

۱- توجّه امام مهدی علیه السلام به شیعیان خویش
إنّا غیْر مهْملین لمراعاتکمْ، و لا ناسین لذکْرکمْ، و لوْ لا ذلک لنزل بکم اللاّواه، و اصْطلمکم الاْعْداء. فاتّقوا اللّه جلّ جلاله و ظاهرونا:
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم، که اگر جز این بود گرفتاری‌ها به شما روی می‌آورد و دشمنان، شما را ریشه کن می‌کردند. از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید.

۲- عمل صالح و تقرّب به اهل بیت علیهم السلام
فلْیعْملْ کلّ امْرء منْکمْ بما یقرّب به منْ محبّتنا، ولْیتجنّبْ ما یدْنیه منْ کراهیّتنا و سخطنا، فإنّ امْرأً یبْغته فجْأهً حین لا تنْفعه توْبهٌ، و لا ینْجیه منْ عقابنا ندمٌ علی حوْبه:
هر یک از شما باید به آنچه که او را به دوستی ما نزدیک می‌سازد، عمل کند و از آنچه که خوشایند ما نبوده و خشم ما در آن است، دوری گزیند، زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را می‌گیرد، در وقتی که توبه برایش سودی ندارد و پشیمانی او را از کیفر ما به خاطر گناهش نجات نمی‌دهد.

۳- تسلیم در مقابل دستورهای اهل بیت علیهم السلام
فاتّقوا اللّه، و سلّموا لنا، و ردّو الاْمْر إلیْنا، فعلیْنا الاْصْدار، کما کان منّا الاْیراد، و لا تحاولوا کشْف ما غطّی عنْکمْ، و اجْعلوا قصْدکمْ إلیْنا بالْمودّه علی السّنّه الْواضحه:
از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید، بر ماست که شما را از سرچشمه، سیراب برگردانیم، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید. مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید.

۴- تحقّق حتمی حقّ
أبی اللّه عزّوجلّ للْحقّ إلاّ إتْمامًا و للْباطل إلاّ زهوقًا، و هو شاهدٌ علی بما أذْکره:
خداوند مقدّر فرموده است که حقّ به مرحله نهایی و کمال خود برسد و باطل از بین رود، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است.

۵- خلقت هدفدار و هدایت پایدار
إنّ اللّه تعالی لمْ یخْلق الْخلْق عبثًا و لا أهْملهمْ سدًی بلْ خلقهمْ بقدْرته و جعل لهمْ أسْماعًا و أبْصارًا و قلوبًا و ألْبابًا ثمّ بعث إلیْهم النّبیّین علیْهم السّلام مبشّرین و منْذرین، یأْمرونهمْ بطاعته و ینْهوْنهمْ عنْ معْصیته و یعرّفونهمْ ما جهلوه منْ أمْر خالقهمْ و دینهمْ و أنـْزل علیْهمْ کتابًا، و بعث إلیْهمْ ملائکهً یأْتین بیْنهمْ و بیْن منْ بعثهمْ إلیْهمْ بالْفضْل الّذی جعله لهمْ علیْهمْ:
خداوند متعال، خلق را بیهوده نیافریده و آنان را مهمل نگذاشته است، بلکه آنان را به قدرتش آفریده و برای آنها گوش و چشم و دل و عقل قرار داده، آن گاه پیامبران را که مژده دهنده و ترساننده هستند به سویشان برانگیخت تا به طاعتش دستور دهند و از نافرمانی‌اش جلوگیری فرمایند و آنچه را از امر خداوند و دینشان نمی‌دانند به آنها بفهمانند و بر آنان کتاب فرستاد و به سویشان فرشتگان برانگیخت تا آنها میان خدا و پیامبران ـ به واسطه تفضّلی که بر ایشان روا داشته ـ واسطه باشند.

۶- ظهور حقّ
إذا أذن اللّه لنا فی الْقوْل ظهر الْحقّ و اضْمحلّ الْباطل، و انْحسر عنْکمْ:
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن گوییم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از میان خواهد رفت و خفقان از (سر) شما برطرف خواهد شد.

۷- تفتیش ناروا
منْ بحث فقدْ طلب، و منْ طلب فقدْ دلّ، و منْ دلّ فقدْ أشاط و منْ أشاط فقدْ أشْرک:
حضرت مهدی علیه السلام در خصوص کسانی که در جستجوی او بوده‌اند تا به حاکم جور تحویلش دهند فرموده است: آن که بکاود، بجوید و آن که بجوید دلالت دهد و آن که دلالت دهد به هدف رسد و هر که (در مورد من) چنین کند، شرک ورزیده است.

۸- ظهور حقّ به اذن حقّ
فلا ظهور إلاّ بعْد إذْن اللّه تعالی ذکْره و ذلک بعْد طول الاْمد و قسْوه الْقلوب و امْتلاء الاْرْض جوْرًا:
ظهوری نیست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دل‌ها و فراگیر شدن زمین از جور و ستم.

۹- مدّعیان دروغگو
سیأْتی إلی شیعتی منْ یدّعی المشاهده. ألا فمن ادّعی المشاهده قبْل خروج السّفْیانی و الصّیْحه فهو کذّابٌ مفْتر و لا حوْل و لا قوّه إلاّ باللّه الْعلی الْعظیم:
آگاه باشید به زودی کسانی ادّعای مشاهده (نیابت خاصّه) مرا خواهند کرد. آگاه باشید هر کس قبل از (خروج سفیانی) و شنیدن صدای آسمانی، ادّعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است؛ حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست.

۱۰- دنیا در سراشیبی زوال
إنّ الدّنْیا قدْ دنا فناؤها و زوالها و أذنتْ بالْوداع و إنّی أدْعوکمْ إلی اللّه و رسوله صلی الله علیه وآله وسلم و الْعمل بکتابه و إماته الْباطل و إحْیاء السّنّه:
دنیا فنا و زوالش نزدیک گردیده و در حال وداع است، و من شما را به سوی خدا و پیامبرش ـ که درود خدا بر او و آلش باد ـ و عمل به قرآنش و میراندن باطل و زنده کردن سنّت، دعوت می‌کنم.

۱۱- ذخیره بزرگ
أنا بقیّهٌ منْ آدم و ذخیرهٌ منْ نوح و مصْطفی منْ إبْراهیم و صفْوه منْ محمّد صلّی اللّه علیْهمْ أجْمعین:
من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و خلاصه محمّد (درود خدا بر همگی آنان باد) هستم.

۱۲- حجّت خدا
زعمت الظّلمه أنّ حجّه اللّه داحضهٌ و لوْ أذن لنا فی الْکلام لزال الشّکّ:
ستمگران پنداشتند که حجّت خدا از بین رفته است، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می‌شد، هر آینه تمام شک‌ها را از بین می‌بردیم.

۱۳- عطسه، نشانه سلامت
ألا أبشّرک فی الْعطاس فقلْت بلی قال: هو أمانٌ من الْموْت ثلاثه أیّام:
نسیم، خدمتکار حضرت مهدی علیه السلام گوید: آن حضرت به من فرمود:آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم؟ گفتم: آری. فرمود: عطسه، علامت امان از مرگ تا سه روز است.

۱۴- نماز، طردکننده شیطان
ما أرْغم أنْف الشّیْطان بشیء مثْل الصّلوه، فصلّها و أرْغمْ أنْف الشّیْطان:
هیچ چیز مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

۱۵- اذن مالک
لا یحلّ لاحد أنْ یتصرّف فی مال غیْره بغیْر إذْنه:
تصرّف در مال هیچ کس بدون اجازه او جایز نیست.

۱۶- استعاذه به خدا
أعوذ باللّه من الْعمی بعْد الْجلاء و من الضّلاله بعْد الْهدی و منْ موبقات الاْعْمال و مرْدیات الْفتن:
پناه به خدا می‌برم از نابینایی بعد از بینایی و از گمراهی بعد از راهیابی و از اعمال ناشایسته و فرو افتادن در فتنه‌ها.

۱۷- اسوه های حقیقت
إنّ الْحقّ معنا و فینا، لا یقول ذلک سوانا إلاّ کذّابٌ مفْتر:
حقّ با ما و در میان ماست، کسی جز ما چنین نگوید، مگر آن که دروغگو و افترا زننده باشد.

۱۸- ظهور فرج به اذن خدا
و أمّا ظهور الْفرج فإنّه إلی اللّه عزّوجلّ، کذب الْوقّاتون. و أمّا قوْل منْزعم أنّ الْحسیْن علیه السلام لمْ یقْتلْ، فکفْرٌ و تکْذیبٌ و ضلالٌ:
امّا ظهور فرج، موکول به اراده خداوند متعال است و هر کس برای ظهور ما وقت تعیین کند دروغگوست. و امّا گفته کسانی که پنداشته‌اند امام حسین علیه السلام کشته نشده، کفر و دروغ و گمراهی است.

۱۹- شناخت خدا
إنّ اللّه تعالی هو الّذی خلق الاْجْسام و قسّم الاْرْزاق لانّه لیْس بجسْم ولا حالّ فیجسْم(لیْس کمثْله شیءٌ و هوالسّمیع الْعلیم:
همانا خداوند متعال، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده، (چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست).

۲۰- ائمّه علیهم السلام دست پرورده های پروردگار
إنّ اللّه معنا و لا فاقه بنا إلی غیْره و الْحقّ معنا فلنْ یوحشنا منْ قعد عنّا و نحْن صنائع ربّنا و الْخلْق بعْد صنائعنا:
خداوند با ماست، و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم، و حقّ با ماست. اگر کسانی با ما نباشند، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی‌شود، ما دست پرورده‌های پروردگارمان، و مردمان، دست‌پرورده‌های ما هستند.

۲۱- دانش حقیقی
ألْعلْم علْمنا و لا شیء علیْکمْ منْ کفْر منْ کفر:
دانش، دانش ماست، از کفر کافر، گزندی بر شما نیست.

۲۲- اتّفاق و وفای به عهد
لوْ أنّ أشْیاعنا وفّقهم اللّه لطاعته علی اجْتماع من الْقلوب فی الْوفاء بالْعهْد علیْهمْ لما تأخّر عنْهم الْیمْن بلقائنا و لتعجّلتْ لهم السّعاده بمشاهدتنا:
اگر شیعیان ما ـ که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفّق بدارد ـ در وفای به عهد و پیمان الهی اتّحاد واتّفاق می‌داشتند و عهد و پیمان را محترم می‌شمردند، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی‌افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می‌شدند.

۲۳- پیروان نادان
قدْ آذانا جهلاء الشّیعه و حمقاؤهمْ، و منْ دینه جناح الْبعوضه أرْجح منْه:
حضرت مهدی علیه السلام به محمّد بن علی بن هلال کرخی فرموده‌اند :نادانان و کم خردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداری آنان محکمتر است، ما را آزردند.

۲۴- بیزاری از غالیان
أنـا بریءٌ إلی اللّه و إلیرسوله ممّنْ یقول إنّا نعْلم الْغیْب و نشارکه فی ملْکه أوْ یحلّنا محلاًّ سوی الْمحلّ الّذی رضیه اللّه لنا:
من از افرادی که می‌گویند: ما اهل بیت (مستقلاًّ از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند) غیب می‌دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم، ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می‌برند، نزد خدا و رسولش، بیزاری می‌جویم.

۲۵- سجده شکر
سجْده الشّکْر منْ ألْزم السّنن و أوْجبها:
سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبّات است.

۲۶- فضیلت تعقیبات نماز
إنّ فضْل الدّعاء و التّسْبیح بعْد الْفرائض علی الدّعاء بعقیب النّوافل کفضْل الْفرائض علی النّوافل:
فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی، مانند فضیلت واجبات بر مستحبّات است.

۲۷- سجده، مخصوص خداست
فأمّا السّجود علی الْقبْر فلا یجوز:
سجده بر قبر جایز نیست.

۲۸- راه اندازی کار مردم
أرْخصْ نفْسک و اجْعلْ مجْلسک فی الدّهْلیز و اقْض حوائج النّاس:
خودت را (برای خدمت) در اختیار مردم بگذار، و محلّ نشستن خویش را در ورودی خانه قرار بده، و حوائج مردم را برآور.

۲۹- امنیّت بخش زمین
إنّی أمانٌ لاهْل الاْرْض کما أنّ النّجوم أمانٌ لاهْل السّماء:
وجود من برای اهل زمین، سبب امان و آسایش است، همچنان که ستارگان سبب امان آسمان‌اند.

۳۰- رجوع به راویان حدیث
و أمّا الْحوادث الْواقعه فارْجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهمْ حجّتی علیْکم و أنـا حجّهاللّه علیْهمْ:
در پیشامدهای مهمّ اجتماعی به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا که آنان حجّت من بر شما هستند و من هم حجّت خدا بر آنان هستم.

۳۱- مطاع، نه مطیع کسی
إنّه لمْ یکنْ أحدٌ منْ آبائی إلاّ وقدْ وقعتْ فی عنقه بیْعهٌ لطاغیه زمانه و إنّی أخْرج حین أخْرج و لا بیْعه لاحد من الطّواغیت فی عنقی:
هریک از پدرانم بیعت یکی از طاغوت‌های زمان به گردنشان بود، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد.

۳۲- آفتاب پشت ابر
و أمّا وجْه الاْنْتفاع بی فی غیْبتی فکالاْنْتفاع بالشّمْس إذا غیّبها عن الاْبْصار السّحاب:
کیفیّت بهره‌وری از من در دوران غیبت، مانند کیفیّت بهره‌وری از آفتاب است هنگامی که ابر آن را از چشم‌ها پنهان سازد.

۳۳- سبقت اراده خدا بر همه چیز
و لکنّ اقْدار اللّه عزّوجلّ لاتغالب، و إرادته لاتردّ، و توْفیقه لایسْبقبه:
راستی که مقدّرات خداوند متعال، مغلوب نشود و اراده الهی مردود نگردد و چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد.

۳۴- علّت اصلی غیبت امام علیه السلام
و أمّا علّه ما وقع من الْغیْبه، فإنّ اللّه عزّوجلّ قال: (یا أیّها الّذین آمنوا لا تسْألوا عنْ أشْیاء إنْ تبْدلکمْ تسؤْکمْ:
امّا علّت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتّفاق افتاده (که درک آن برای شما سنگین است) آن است که خداوند در قرآن فرموده: (ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکارتان شود، بدتان آید).

۳۵- آگاهی های امام علیه السلام
إنّا یحیط علْمنا بأنْبائکمْ، و لا یعْزب عنّا شیءٌ منْ أخْبارکمْ:
علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی‌ماند.

۳۶- دعای فراوان
أکْثرو الدّعاء بتعْجیل الْفرج فإنّ ذلک فرجکمْ:
برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید، زیرا همین دعا کردن، فرج و گشایش شماست.

۳۷- سؤال نامطلوب
فأغْلقوا أبْواب السّؤال عمّا لا یعْنیکمْ:
درهای سؤال را از آنچه که مطلوب شما نیست ببندید.

۳۸- آخرین اوصیا
أنا خاتم الأوْصیاء و بی یدْفع اللّه الْبلاء عنْ أهْلی و شیعتی:
من آخرین نفر از اوصیا هستم، خداوند به وسیله من بلا را از خانواده و شیعیانم برطرف می‌گرداند.

۳۹- حجّت خدا در زمین
إنّ الاْرْض لا تخْلوا منْ حجّه إمّا ظاهرًا و إمّا مغْمورًا:
زمین خالی از حجّت خدا نیست، یا آشکار است و یا نهان.

۴۰- علمدار هدایت در هر زمان
کلّما غاب علمٌ بدا علمٌ، و إذا أفل نجْمٌ طلع نجْمٌ:
هرگاه علم و نشانه‌ای پنهان شود، علم دیگری آشکار گردد، و هر زمان که ستاره‌ای افول کند، ستاره ای دیگر طلوع نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *